Bộ Y tế phát động Chương trình hưởng ứng “Triệu lá chắn an toàn 5K + Vaccine”